Wet KOA (Wet Kansspelen op Afstand)


De Wet Kansspelen op Afstand (KOA) is een Nederlandse wet die regelgeving bevat met betrekking tot online kansspelen.

Inhoud van de Wet KOA

De Wet Kansspelen op Afstand (KOA) reguleert online kansspelen in Nederland. Deze wet bevat bepalingen met betrekking tot de legalisatie en regulering van online kansspelen, zoals casinospelen, sportweddenschappen en online poker. Het stelt eisen aan aanbieders van online kansspelen, zoals vergunningen, belastingen en consumentenbescherming.

Doel

Het doel van de Wet KOA was om een evenwicht te vinden tussen het reguleren van online kansspelen en het beschermen van de consument, en tegelijkertijd het bieden van een legaal kader voor exploitanten van online kansspelen. Deze wetgeving bracht Nederland in lijn met andere Europese landen die al regels hadden voor online kansspelen, en bood spelers een veiliger en meer gecontroleerde omgeving om te gokken

Inwerkingtreding

De Wet KOA trad in werking op 1 april 2021. Dit betekent dat vanaf dat moment aanbieders van online kansspelen de mogelijkheid hadden om legaal in Nederland te opereren, mits ze voldeden aan de wettelijke vereisten en een vergunning hadden verkregen van de Kansspelautoriteit.

Reden voor invoering kansspelwet

De invoering van de Wet KOA had verschillende doelen. Eén van de belangrijkste doelen was het creëren van een veilige en gereguleerde omgeving voor online kansspelen, met consumentenbescherming en het voorkomen van gokverslaving als prioriteiten. Ook beoogde de wet een einde te maken aan de illegale online kansspelmarkt en ervoor te zorgen dat de Nederlandse overheid belastinginkomsten kon genereren uit legale online kansspelen.

Politieke partijen

De Wet KOA is tot stand gekomen door een proces van wetgeving en was een initiatief van meerdere opeenvolgende kabinetten. De wet werd uiteindelijk goedgekeurd met steun van verschillende politieke partijen, waaronder de VVD, D66, CDA, PvdA, ChristenUnie, en GroenLinks, onder anderen.

Achtergrond: Reeds verschillende jaren is in Nederland druk discussie gevoerd over reglementering van de kansspelensector. Dit heeft geresulteerd in een aanpassing van de Nederlandse kansspelwet. Het leek er enige tijd naar uit te zien dat dit plan naar de (verre) toekomst zou worden doorverwezen, maar toch werden in de afgelopen jaren enkele belangrijke veranderingen goedgekeurd voor het jaar 2021. Het is belangrijk te benadrukken dat online gokken in Nederland tot 1 oktober 2021 feitelijk niet legaal is. Er werd in de praktijk echter niet tegen spelers opgetreden (doorgaans). Wel werd opgetreden tegen de aanbieders van kansspellen op internet. Dat zijn online casino’s c.q. wedkantoren die desondanks toch poogden op de Nederlandse markt te opereren vanuit het buitenland. Een dergelijke partij liep en loopt nog steeds het risico op een boete vanwege het overtreden van de kansspelwet.

Vanaf het jaar 2021 is er op dit vlak e.e.a. verandert. Een niet onbelangrijke taak is daarbij weggelegd voor de in 2012 opgerichte Nederlandse Kansspelautoriteit. Wat er nu precies allemaal in 2021 is verandert, lichten we hieronder nader toe.

Introductie van kansspelvergunningen op de Nederlandse markt


De Nederlandse Kansspelautoriteit is vanaf het jaar 2021 concrete vergunningen gaan aanbieden aan aanbieders van kansspelen op de Nederlandse markt. Samen met de introductie van dergelijke vergunningen wordt er voor gezorgd dat de goksector in Nederland over een legaal karakter komt te beschikken. Dit kon pas gebeuren op het ogenblik dat er een duidelijke vergunningsplicht bestond. In de voorbije jaren was het wel reeds mogelijk voor aanbieders van kansspelen om een vergunning aan te vragen (meer bepaald in het jaar 2015 & 2016), maar uiteindelijk zouden ze pas worden toegekend in het jaar 2021.

Samen met de introductie van de kansspelvergunningen is het zo dat er een aantal regels zijn opgesteld waar aanbieders van kansspelen steeds aan dienen te voldoen. Het gaat hierbij onder meer om de openheid van het speelgedrag van de spelers die actief zijn bij een (online) casino. Uiteraard kunnen er ook steekproeven worden gehouden tussen leden die zijn aangesloten bij een online casino om te kijken of zij de vereiste kansspelbelastingen hebben betaald en wordt er nauwlettend toegezien op de aanwezigheid van systemen die een neutrale uitslag van een kansspel garanderen. Een zogenaamd RNG-systeem is dan ook een belangrijke vereiste welke is terug te vinden in de voorwaarden voor het verkrijgen van een kansspellicentie.

Belastingpercentage van 29 procent


De legalisering van de Nederlandse gokmarkt in 2021 moet er voor zorgen dat er meer zekerheid wordt gecreëerd voor spelers die hun kans gaan wagen bij een online casino. De algemene verwachting is dan ook dat alle groter (internationale) spelers binnen de goksector er wel voor zullen kiezen om een kansspelvergunning aan te vragen bij de Nederlandse Kansspelautoriteit. Toch is dit niet zo vanzelfsprekend. Aanbieders van gokspelen op de Nederlandse markt dienen namelijk rekening te houden met een pittige inkomstenbelasting van 29 procent. In eerste instantie was er sprake van een belastingpercentage van ‘amper’ 20 procent, maar daar heeft Holland Casino een stokje voor gestoken. Bij Holland Casino moeten spelers op moment van schrijven namelijk 29 procent belasting betalen. Dit zorgde er voor dat Holland Casino mogelijks heel wat spelers zag verdwijnen naar andere aanbieders van (online) gokspelen. Omwille van deze reden werd er finaal voor gekozen om het belastingpercentage voor alle aanbieders van zowel online als offline kansspelen op 29 procent te zetten.

Aan welke vereisten moet een (online) casino vanaf 2021 voldoen?


Zoals ook in andere landen met een kansspellicentie het geval is zijn er uiteraard ook door de Nederlandse Kansspelautoriteit een aantal eisen opgesteld waar een aanbieder van (online) kansspelen aan zal moeten voldoen. Enkel en alleen wanneer een onderzoek duidelijk maakt dat alle vooropgestelde eisen worden ingelost kan er een vergunning worden verkregen. Een niet onbelangrijke eis is onder meer dat een casino dient te opereren vanuit Nederland. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat het hoofdkantoor in Nederland moet zijn gevestigd, maar een fysieke vestiging en in ieder geval de nodige contactopties zijn wel degelijk een belangrijke eis. Anderzijds gelden alle belangrijke vereisten zoals deze ook van toepassing zijn bij andere kansspelautoriteiten. Zo moet er een eerlijk spelverloop worden bewezen (door middel van bijvoorbeeld een ‘random numbers generator’), moet het casino over voldoende financiële mogelijkheden beschikken, etc. Al deze verschillende eisen dienen er toe bij te dragen dat online gokken in Nederland voor alle partijen niet alleen financieel interessanter, maar ook betrouwbaarder en dus veiliger wordt.

Maatregelen sinds 1 oktober 2021

Sinds het ingaan van de Wet op de Kansspelen op Afstand gelden in elk geval de volgende aanvullende regels voor aanbieders van online gokken:

  • Goksites mogen zich met het promoten van acties en bonussen niet richten zijn op jongeren tot 24 jaar, mensen met psychische problemen en/of gokproblemen, evenals op of mensen met een verstandelijke beperking.
  • Websites van casino’s en bookmakers moeten bijhouden hoe vaak iemand komt spelen. De aanbieder dient deze gegevens te gebruiken, in combinatie met andere indicatoren, om het speelgedrag in beeld te krijgen.
  • Spelers kunnen opgenomen worden in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS). CRUKS is een register voor spelers met (mogelijk) problematisch speelgedrag. Wanneer een speler dit register staat kan hij of zij gedurende 6 maanden niet deelnemen aan elke vorm van kansspelen. Dat geldt voor zowel online als offline gokken. Lees meer over CRUKS.

Wat gebeurt er met de kansspelbelasting vanaf 2021?

De hele nieuwe regelgeving zal de kansspelbelasting op zich niet beïnvloeden. Zoals eerder op deze pagina reeds aangegeven dient er rekening mee te worden gehouden dat je over behaalde winsten een belasting dient te betalen van 29 procent. Het vrijstellingsbedrag van 454 euro wordt ook in 2021 aangehouden. Men dient er rekening mee te houden dat verschillende partijen zoals bijvoorbeeld de Staatsloterij de kansspelbelasting die is verschuldigd rechtstreeks zullen inhouden. Op deze manier hoeft de speler zich geen zorgen meer te maken over het berekenen van het belastingbedrag dat is verschuldigd. De kansspelbelasting is verschuldigd op elke winst die wordt verkregen uit (online) gokken. Dit betekent dus met andere woorden ook dat men bijvoorbeeld belastingen dient te betalen op winsten die voortvloeien uit online weddenschappen die op voetbal of andere sporten zijn geplaatst.